[:sq]Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 – “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE”[:]

[:sq]LIGJ Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83  pika  1  të  Kushtetutës,  me  propozimin  e Këshillit  të Ministrave, [space height=”10″] KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: [space height=”10″] KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME [space height=”Read More…