Zyra e Marketingut

  • Zyra e marketingut është burimi kryesor për informacionin e plotë dhe të shpejtë rreth Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Ajo ofron programe marketing strategjike dhe operacionale për të mbështetur qëllimet dhe vizionin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombetar. Shërbimet e kësaj zyre ofrohen për të gjitha nivelet e universitetit. Stafi profesional i kësaj zyre ofron këshilla dhe suport për strategjitë, planet dhe aktivitetetet marketing.

    Specialist: Gjergj Iliadhi

    Tel: +355 69 736 3479

    Email: iliadhi.gjergji@univlora.edu.al