Sektori i Shërbimeve të Librit (Shtypshkronjë dhe E/book)

 • Sektori i Shërbimeve të Librit (shtypshkronjë dhe e/book) është i ri, që sipas organigramës së vitit 2017 ka vartësi hierakike të linjës nga Dega Mësimore e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë”. Në përbërje të Sektorit të Shërbimeve të Librit janë dy bibliotekat: në godinën A dhe në godinën B. Universiteti i Vlorës (UV) ka dy biblioteka, që, sipas strukturës së re, miratuar me Vendimin Nr. 10, datë 27. 01. 2017 të Senatit Akademik të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë “Për miratimin e strukturës  organizative dhe organigramës së Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë” janë në përbërje të Sektorit të  Shërbimeve të Librit (shtypshkonjë dhe e/book), i cili është një sektor i ri që funksionon si njësi ndihmësakademike me karakter administrativ në këtë institucion.

  Biblioteka e Universitetit (BUV) është relativisht e re, moshatare me universitetin, themeluar në 10 tetor 1994, me vendim të Këshillit të Ministrave nr.105, dt. 28. 02. 1944. Me hapjen e UV, filluan përpjekjet për krijimin e bibliotekës dhe në mes të nëntorit 1994 prezantohet me profilin e vet edhe BUV para 203 përdoruesve (162 studentë, 10 pedagogë të brendshëm dhe 31 të jashtëm), BUV, më 28 Nëntor 2005 mori emrin “Nermin Vlora Falaschi”, humaniste dhe shkrimtare e diasporës, mbesa e themeluesit të shtetit të parë shqiptar, Ismail Qemal Vlora,që ka dhënë ndihmesë të dukshme për këtë Institucion të Arsimit të Lartë (IAL) në  Vlorë. BUV është e vendosur në një pjesë të pasurive të paluajtshme të UV, tek Godina A, Rektorati, mbi Auditoriumin “Rilindja”, kati 2. Kjo është Biblioteka Qendrore, Nr. 1 dhe zë një sipërfaqe prej 250 m², me një kapacitet prej 70 vendesh. Në godinën B ndodhet Biblioteka Nr. 2, më e vogël, me një sipërfaqe prej 60 m² dhe kapacitet 30 vende. Ka sipërfaqe të mjaftueshme studimi dhe mjedise për përdorimin e mjeteve të reja elektronike informative.

  E themeluar në vitin 1994, BUV është institucioni kryesor arkivor i librit për UV dhe i vetmi bibliografik në këtë IAL. Ndër shërbimet e ofruara të Bibilotekës, Huazimi i librave/ tekseve është puna e përditshme e stafit të BUV. Politikat e BUV, si institucion kulturor që siguron informacion shërbim të kulturuar për studentët dhe pedagogët, kanë të bëjnë me tërësinë e detyrave që rrjedhin nga urdhërat, vendimet sipas vartësisë vertikale të linjës, mbi bazën e dy dokumenteve kryesore të UV, Statutit dhe Rregullores, të cilat janë ndryshuar dhe përmirësuar vazhdimisht, por janë në përputhje të plotë me Ligjin nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”. Në rrafshin profesional, politikat e BUV orientohen nga manuale të përgatitura nga IFLA (International Federation of Library Associations), manifesti i IFLA/ UNESCO-s të vitit 1999, ku, sipas tij, edhe BUV mund e duhet të klasifikohet në cilësimin si institucione që sigurojnë informacion dhe ide të nevojshme për zhvillimin me sukses të shoqërisë së sotme të informacionit. BUV i edukon studentët me aftësi të të mësuarit gjatë gjithë jetës, zhvillon imagjinatën e tyre dhe ndihmon që ata të edukohen dhe të jetojnë si qytetarë të ndërgjegjshëm.  Në kuadër të politikave të zhvillimit dhe mirëfunksionimit të Sektorit të Librit në shërbim të studentëve dhe pedagogëve, një bazë e strategjisë së UV është Biblioteka Online. Në buxhetin e vitit 2017 është parashikuar Biblioteka digjitale , prurje që ka të bëjë me vizionin e Universitetit (ka një draft strategjie Smart University), dobia e të cilit është ulja e kostos në shërbim ndaj përdoruesve (studentëve e pedagogëve), fitimi i kohës, ulja e burokracisë, sepse shërbimi elektronik dhe biblioteka online i ofron këto mundësi që studenti të sigurojë informacionin e duhur në kohë optimale.

  • Biblioteka e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë ndodhet në godinën qendrore të Universitetit (Rektorati), në katin e dytë (ish – salla A 200), mbi Sallën e Konferencave “Rilindja”. Sektori i Bibliotekës, sipas organigramës, ka varësi direkte nga Rektori i Universitetit dhe është njësi ndihmëse e institucionit. Biblioteka Qendrore ka emrin e humanistes shqiptare Nermin Vlora Falaschi, Ambasadore e Kombit. Ka një sipërfaqe prej 250 m². Fondi i titujve arrin në 15 mijë, ndërsa inventari i librit arrin në 35 mijë kopje. Në bibliotekë gjenden tituj nga të 10 fushat e dijes, të cilat janë sistemuar dhe klasifikuar sipas Klasifikimit Dhjetor Universal (KDU). Të interesuarit gjejnë në Bibliotekë literaturë për çështje të përgjithshme, për shkencën dhe diturinë, organizimin dhe informacionin në fushën 0 (rafti i parë majtas, kur hyn në sallë); për filozofinë fusha 1, për psikologjinë nënfusha 159,9 ( në raftet në vijim majtas para); për fenë në fushën 2; për shkencat shoqërore, ekonominë me nënndarjet e saj, për të drejtën, qeverinë, është fusha 3; (fusha 4 është ende vakant); në fushën 5 gjenden matematika dhe shkencat e natyrës (rafti i fundit i krahut të djathtë, kur futesh në sallë); në fushën 6 shkencat e aplikuara, mjekësia, teknologjia (rafti vijues djathtas, duke ardhur); fusha 7 ka artet, argëtimin, shlodhjen, sportin (rafti vijues duke ardhur); fusha 8 ka gjuhën (shqipe dhe të huaj), linguistikën, letërsinë dhe fusha 9 përmban gjeografinë, biografinë dhe historinë (i pari djathas, kur hyn në bibliotekë). Për të lehtësuar kërkimin, kemi vendosur dhe etiketat orientuese për të interesuarit, sikurse dhe vetë drejtuesi i Bibliotekës është në shërbim të lexuesve dhe studiuesve. 65 % e literaturës është në gjuhë të huaj dhe 35% në gjuhën shqipe. Në literaturën e huaj, 75 % e teksteve është në anglisht, ka edhe në gjuhën italiane, frënge, gjermane, spanjolle, ruse, greke, rumune, arabisht e turqisht. Klasifikikimi i librit zbërthehet në trajtë hierarkike. Studentët gjejnë libra për degën ku studiojnë, që nga shkencat kompjuterike, financa, biznesi, drejtësia, kontabiliteti, shkencat detare, matematikë – fizika, infermieria, inxhinieritë, gjuha, letërsia, gjeografia dhe historia. Të interesuarit duhet të antarësohen në bibliotekë dhe për këtë qëllim janë rregullat përkatëse, të cilat i aplikojmë me regjistrimin e tyre në kartelën e lexuesit. Biblioteka funksionon me fonde të hapura, sipas rregullores së institucionit, miratuar nga Senati. Është në funksion të studentëve, të pedagogëve, të studiuesve, të stafit akdemik dhe administrativ, si dhe të punonjësve të institucionit. Në sallën e bibliotekës studiohet dhe mund të realizohen punë studimore, kërkimore shkencore në qetësi nga të interesuarit. Orari i Bibliotekës është 08.00 – 16. 00 çdo ditë. Ditën e shtunë, të dielën dhe për festat zyrtare është mbyllur. Fondi i Bibliotekës pasurohet me literaturën e duhur dhe korente nëpërmjet blerjeve nga institucioni, pas këshillimeve me dekanët, shefat e departamenteve dhe pedagogët. Pranojmë libra dhurata, të çmuara janë antikuarët, dorëshkrimet etj. Vlen për t’u shënuar takimi i drejtuesve të disa prej bibliotekave kryesore universitare dhe publike të vendit me ministren e Kulturës më 19.01.2015 në Tiranë, ku mori pjesë dhe drejtuesi i Bibliotekës së Universitetit tonë dhe ngriti problemin e nevojës së koordinimit me institucionet e tjera arsimore dhe kulturore. Në kuadrin e edukimit përmes kulturës, Biblioteka jonë mori dhuratë 300 tituj librash (sikurse edhe bibliotekat e tjera pjeswmarrëse). Po ashtu kemi marrë dhuratë 100 tituj nga Bibliteka e Kuvendit të Shqipërisë, si dhe, në vijim, po kaq nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Biblioteka jonë është përfshirë në rrjetin COBISS. Net për katalogimin dhe përshkrimin bibliografik sipas standarteve ndërkombëtare. Disertacionet e pedagogëve (Doktoraturat) dhe të studentëve të shkëlqyer të Masterit këshillohet të dorëzohen në Biblotekë nga 1 (një) kopje, sepse përveç depozitimit, ruajtjes si pronë intelektuale e tyre e dobishme për komunitetin, si dhe përpunimit bibliografik, përgjegjësi i Biblotekës, MSc Albert Habazaj ka fituar licençat ndërkombëtare për katalogimin e monografive shkencore etj. dhe realizon pasqyrimin e tyre në sistemin ndërkombëtar të standartizuar, në rrjetin COBISS.Net.

  Përgjegjës Sektori

  MSc. Albert HABAZAJ

  Email: albert.habazaj@univlora.edu.al

  Specialist: Msc. Gent Zejno, Msc Elton Brakaj

  Email: gent.zejno@univlora.edu.al

  Email: elton.brakaj@univlora.edu.al

  Adresa

  UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

  Adresa: L. Pavarësia, 9400 Vlorë, Shqipëri

  Telefon: +355 33 222288

  Informacion:

  Biblioteka Qendrore e Universitetit është në korpusin kryesor të universitetit. Biblioteka mban emrin e humanistes Nermin Vlora Falaschi, Ambasadore e Kombit Shqiptar. Biblioteka “Nermin Vlora Falaschi”, me përfaqësues MSc. Albert Habazaj, trajnuar dhe çertififikuar për të gjitha nivelet në standartin ndërkombëtar të përshkrimit bibliografik, nga IZUM, Slloveni, rrjeti COBISS. Net.

  Emërtimi zyrtar: Biblioteka “Nermin Vlora Falaschi”, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.

  Adresa: Godina A (Rektorati), kati 2, mbi Sallën e Konferencave, Lagjia “Pavarësia”, Skelë, 9400, Vlorë.

  1. Gjatë vitit 2012, Bilbioteka e Universitetit tonë pati mundësinë të ishte pjesë e promovimit të realizuar në kuadër të projektit Electronic Resources for Albania (ERA 2012 Project).
  2. Është bërë tashmë traditë e Bibliotekës sonë respektimi i 23 Prillit, Ditës Botërore të Librit, duke zhvilluar aktivitete të ndryshme, me synimin e qartë që çdo ditë e vitit akademik të jetë 23 Prill, me qëllimin fisnik që libri të jetë diell për pedagogët e studentët tanë. Këto veprimtari, në funksion të edukimit të dashurisë ndaj librit universitar, shkencor e kulturor janë pasqyruar dhe në mediat lokale.
  3. Sipas detyrës së ngarkuar nga rektori i Universitetit, Prof. Dr. Roland Zisi, në bashkëpunim me 4 dekanët e fakulteteve dhe shefat e departamenteve, kemi hartuar “Listën e Librave për UV për vitin akademik 2017” me literaturën e nevojshme bashkëkohore manuale dhe online, sipas kritereve të duhura me autor, titull, botues, datë botimi, çmim dhe ISBN për librat, si dhe ISSN për revistat shkencore.
  4. Kemi përfunduar hedhjen me programin EXCEL të inventarit të literaturës, që ka gjendje Biblioteka, proces që vijon me pasurimin e saj në kohë, gjë të cilën do ta digjitalizojmë gjatë kohës, sipas udhëzimeve të ISBD – ve.
  5. Qysh me fillimin e vitit 2013, Biblioteka e Universitetit të Vlorës, së bashku me bibliotekat       universitare të Tiranës dhe atë të universitetit të Shkodrës pati mundësinë të përfshihet në sistemin kombëtar bibliografik COBISS.AL, sipas kushteve të përgjithshme të bashkëpunimit dhe shkëmbimit pa pagesë të regjistrimeve bibliografike në rrjetin COBISS. Net.

  • Misioni, roli, detyra kryesore e Sektorit të Shërbimeve të Librit (shtypshkronjë dhe e/book) ku përfshihen dhe dy bibliotekat e Universitetit (BUV) është sigurimi i ruajtjes, mirëmbajtjes dhe zhvillimit të trashëgimisë së tij akademike, kulturore dhe shkencore të institucionit, shërbestaria e lartë etiko-profesionale ndaj përdoruesit (studentë, pedagogë e staf).
  • Sektori i Shërbimit të Librit pranë UV, ndjek një politikë të ruajtjes së trashëgimisë së tij akademike, kulturore dhe shkencore, duke shërbyer si institucion i depozitimit të infomacionit të shkruar dhe elektronik dhe të organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare.
  • Biblioteka e UV përdor programin COBISS.Net (i cili është sistem rajonal me shërbimet e përbashkëta bibliografike online) për katalogimin e përbashkët sipas standarteve ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik, si proces i përpunimit të përbashkët të materialeve bibliotekare (libra, seriale, artikuj, materiale jolibër).
  • UV ndjek një politikë të vlerësimit dhe zhvillimit të pasurive të tij akademike, kulturore dhe shkencore, duke mbështetur stafin akademik në botimet e artikujve shkencore në Buletinin e UV, promovimin e librave dhe krijimin e arkivës dixhitale të parashikuar në buxhetin e 2017. Biblioteka, si njësi ndihmëse e UV, ndihmon procesin e mësimdhënies dhe studimin pasi ky është edhe funksioni kryesor i saj. Siguron botimet në numër të mjaftueshëm kopjesh për të plotësuar kërkesat e studentëve dhe pedagogëve. Shërbimi referativ është i një cilësie të lartë. Siguron botime të shumta informative dhe mundësi hyrjeje në katalogët elektronikë të bibliotekave të tjera universitare, në Bibliotekën Kombëtare, në ato publike apo speciale. Në tërësi pedagogët, sidomos doktorantët, që janë më të interesuarit për publikimin e punimeve kërkimore shkencore për shkallët e karrierës akademike, u nevojitet ndërkombëtarisht njohja, për të cilën BUV është çertifikuar dhe realizon regjistrimin bibliografik të monografive, disertacioneve dhe artikujve shkencorë, botuar në 18 buletinet shkencorë të deritanishme të UV. Për këtë synim, ata mund të klikojnë e gjejnë burime të referencave bibliografike të tyre etj., brenda dhe jashtë vendit, në sistemin ndërkombëtar COBISS. Net.
  • Qëllimi i Sektorit të Shërbimit të Librit është të japë ndihmesën e tij në rritjen e nivelit të vetëdijes të edukimit, formimit, informacionit dhe kulturës, si shërbestar i devotshëm i studentëve dhe pedagogëve. Detyrat e BUV janë në funksion të synimit të UV për një prezantim e shërbim sa më dinjitoz dhe të dobishëm për studentët dhe pedagogët, për të ndihmuar në rritjen sa më e madhe performancës universitare, nëpërmjet ndikimit të mundshëm në rritjen e kapaciteteve dhe pjesëmarrjen e Institucionit në projekte brenda dhe jashtë Shqipërisë.
  • Menaxhimi i veprimtarisë së BUV realizohet në mjedise dhe infrastrukturë të përshtatshme për veprimtarinë e punë me librin në funksion të përdoruesve (studentë, pegagogë, personel ndihmës akademik me karakter mësimor apo personel ndihmës akademik me karakter administrativ. Dy (2) ambientet për bibliotekën janë ndërtuar me materiale cilësore bashkëkohore, plotësojnë kushtet higjieno-sanitare për studentët dhe personelin akademik e administrativ, me akustikë të mirë në ambientet e studimit, izolim nga zhurmat, luhatjet e temperaturës dhe lagështirës.
  • BUV disponon literaturë dhe dokumentacion të plotë të veprimtarisë së saj në letër (hardcopy) dhe në formë elektronike dhe e ve në shërbim të përdoruesve.
  • BUV angazhohet për mbledhjen dhe ndërkombëtarizimin e kërkimit dhe shpërndarjen e informacionit shkrimore kërkimor-shkencor në sistemin elektronik, sipas Standardit Ndërkombëtar të Përshkimit Bibliografik nëpërmjek katalogimit, përshkrimit bibliografik.
  • BUV ndjek politikën e UV për promovimin e rezultateve në fushën e kërkimit shkencor nëpërmjet bashkëpunimeve dhe organizimit të konferencave të ndryshme me departamentet.
  • Gjithashtu, politika për mbrojtjen e pronësisë ne veprimtarinë kërkimore-botuese, intelektuale, si dhe praktikën e mirë në veprimtarinë kërkimore – botuese reflektohet në dhëniene të drejtave ekskluzive për vetë studiuesit dhe organizimit të aktiviteteve ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore dhe letrare.
  • Veprimtaria botuese shkencore e UV është përfaqësuar me botimin e Buletinit shkencor, ndërkohë që me miratimin e strukturës së re do të funksionojë edhe Sektori i Shërbimit të Librit (shtypshkronjë dhe ebook) për plotësimin e kërkesave të librit elektronik e bibliotekës digjitale. Studentët kanë akses të plotë në bibliotekën e Universitetit, pikë tjetër kjo që vërteton se, bazuar në Nenin 89 të Ligj Nr 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL në Republikën e Shqipërisë”, Institucioni ndjek një politikë korrekte për pranimin e studentëve të rinj çdo vit akademik.
  • Me qëllim përthithjen dhe integrimin e bibliotekave të rajonit apo ato europiane, me miratimin nga eprorët e linjës në institucion, BUV ka ndikuar pozitivisht për Strategjisë së Ndërkombëtarizimit të Universitetit. Të tilla ishin veprimtaritë që u bënë në bashkëpunim me Konsullatën e Nderit të Republikës së Bullgarisë në Shqipëri më ambasadën Bullgare më 7 Mars 2017, për përqasjet e kulturave thrako-ilire, shkrimet nga ana jonë në gazetat qendrore të shtypura në Tiranë apo ato online për nderimin Doctor Honoris Causa jo vetëm të personaliteteve shqiptarë, por edhe shkencëtarëve të huaj, që kanë dhënë një ndihmesë të veçantë për ndërkombëtarizimin e UV (ruajmë dhe plotësojmë dosjen me shkrimet tona për veprimtari të tilla nderuese e promovuese kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, shën im. – A. H). Po ashtu hartojmë programe për afrimin e konsulencës dhe shkëmbimit të përvojës me bibliotekat e vendeve fqinjë si Italia, Greqia etj, me synim shkëmbimin e përvojës me vendete zhvilluara si Franca, Anglia, SHBA, duke patur mundësinë e urës lidhëse me Bibliotekën e Kongresit Amerikan të Shtetit, nëpërmjet rrjetit ndërkombëtar COBISS. Net.
  • BUV ofron literaturë bazë dhe ndihmëse për studentët. Garanton për studentët e UV, jo vetëm tekstet mësimore bazë por edhe literaturë plotësuese të nevojshme të miratuar dhe të rekomanduar nga çdo departament në formë të shtypur dhe elektronike (hard copy & online). Tekstet mësimore që u ofrohen studentëve janë tekste të përzgjedhura, të cilat plotësojnë standardet e nevojshme për t’u përdorur si tekste universitare, bazuar edhe në Vendimin e SA Nr. 02, datë 13.01.2017 “Për miratimin e procedurave për publikime të plota universitare (tekstet universitare, monografitë dhe cikle leksionesh) si dhe Udhëzimin e Rektorit.
 • Ky sektor ka në përbërjen e tij:

  Përgjegjës i  Sektorit: MSc. Albert HABAZAJ

  Email: albert.habazaj@univlora.edu.al

  Specialist biblioteke: Msc. Gent Zejno

  Email: gent.zejno@univlora.edu.al

  Specialist biblioteke: Msc Elton Brakaj

  Email: elton.brakaj@univlora.edu.al

  Përgjegjësi i sektorit

  • Harton rregulloren e brendshme të Sektorit të Shërbimeve të Librit (shtypshkronjë dhe e/book) ku përfshihen dhe dy bibliotekat e Universitetit (BUV), të etikës dhe mbarëvajtjes në punë, si pjesë organike e universitetit në ndihmë të programit mësimor dhe edukativ.
  • Përgatit raporte, informacione mbi veprimtarinë në funksion të studentëve dhe pedagogëve të Sektorit të Shërbimeve të Librit (SSHL) dhe BUV për Degën Mësimore, nga e cila ka vartësinë hierarkike, si dhe për eprorët e linjës dhe titullarin, sipas rastit.
  • 4- Organizon punën në dy bibliotekat ekzistuese dhe asiston tek studentët e pedagogët sipas kërkesave të marra nga departamentet.
  • Hulumton dhe kontrollon bazën e të dhënave fizike, shkencore e teknologjike dhe përgatit raporte informuese, si dhe punën e specialistit për bibliotekën online mbi digjitalizimin e literaturës së duhur për studentët e pegagogët.
  • Kontrollon dhe, sipas programit të punës, merr pjesë në kryerjen e të gjitha punëve të regjistrimit të librave, broshurave dhe revistave në SSHL dhe BUV si edhe punë të tjera të ngjashme sipas urdhërave të eprorëve të sistemit zinxhir komandues.
  • Organizon, drejton e moderon aktivitete ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare.
  • Koordinon me zyrat e tjera të administratës, fakultetet e departamentet përkatës, në kuadër të objektivave për faktorizimin e UV dhe ndërkombëtarizimin e tij, sipas veçorive specifike që ka SSHL DHE BUV për këtë mision.
  • Këshillohet dhe përgatit preventivat vjetore për pasurimin e fondit të Bibliotekës Universitare, në bashkëpunim me 4 dekanët e fakulteteve, përgjegjësit e departamenteve e studiuesit e UV, sipas kritereve e specifikimeve teknike për blerjen e librit.
  • Përgatit programin vjetor dhe planin mujor të punës për sektorin dhe paraqet te eprori më i afërt.
  • Bën vlerësimin e specialistëve, personel ndihmësakademik me karakter administrativ që ka në varë
  • Kryen përshkrimin bibliografik të njësive libra dhe jolibra, katalogimin e tyre sipas Standartit Ndërkombëtar të Përshkrimit Bibliografik.
  • Për sigurimin e informacionit ndaj studentëve me literaturën e duhur studimore, si dhe për ndërkombëtarizimin e punës kërkimore-shkencore të pedagogëve, mbledh, klasifikon, kryen katalogimin dhe regjistrimin bibliografik të disertacioneve (doktoraturave) të pedagogëve të UV, sipas Standardit Ndërkombëtar të Përshkrimit Bibliografik, mbështetur në teknologjinë bashkëkohore të informacionit dhe të komunikimit, sipas rrjetit rajonal CObiss. Net

  Specialisti i parë

  • Specialisti kryen detyrën mbi bazën e vendimit nr. 10, datë 27.01. 2017 të Senatit Akademik të UV.
  • Përgjigjet për mbarëvajtjen e punës së përditshme me librin në Bibliotekën Nr. 1 (Godina A), sipas rregullores së brendshme të BUV.
  • Jep sugjerime përdoruesve studentë e pedagogë) mbi bibliotekën online.
  • Ndjek procedurën me pedagogët, për secilën lëndë, të ekzistojë një sektor i veçantë online në të cilin të paraqiten:
  • Cikli i leksioneve me të cilin punon pedagogu.
  • Emërtimet e teksteve ndihmës, (titull, autor, tema për t’u parë).
  • Detyra ose punime të tjera të studentëve.
  • Për secilin tekst me të cilin punon pedagogu, të ekzistojë të paktën një kopje (hard copy) në bibliotekë dhe mundësisht, dhe në atë dixhitale.
  • Realizon punën që të ekzistojë dhe vijojë një sektor i veçantë online në të cilin të paraqiten punimet e studentëve, temat e doktoraturave të pedagogëve, artikuj, konferenca etj sipas fakulteteve. Kjo mënyrë ka avantazh sepse me një kërkim më të thjeshtuar, e ndihmojmë studentin të mbërrijë më shpejt tek materialet që dëshiron.
  • Ndjek procedurën që të gjitha blerjet, brenda mundësive, të bëhen dhe në format dixhital.* p.s : Aksesi online tek librat apo materialet e tjera do të jetë i ruajtur, pra i paprintueshëm.

  Specialisti i dytë 

  • Përgjigjet për mbarëvajtjen e punës së përditshme me librin në Bibliotekën Nr. 2 (Godina B), sipas rregullores së brendshme të BUV.
  • Organizon punën në bibliotekë dhe asiston tek studentët e pedagogët sipas kërkesave të marra nga departamentet e dy fakulteteve (FSHH dhe FSHP).
  • Hulumton bazën e të dhënave fizike, shkencore e teknologjike dhe përgatit raporte informuese për përgjegjësin.
  • Kryen të gjitha punët e regjistrimit të librave, broshurave dhe revistave në Bibliotekë si edhe punë të tjera të ngjashme sipas urdhërave të eprorëve të sistemit zinxhir komandues.
  • Organizon aktivitete ku promovohen libra, autorë dhe tendenca bashkëkohore kulturore, shkencore e letrare në Bibliotekën e Godinës B.

  1. Biblioteka e Universitetit funksionon për studentët, pedagogët, punonjësit e kërkimit shkencor, stafin akademik dhe joakademik (administratën dhe punonjësit e tjerë) të Universitetit.
  2. Shërbimi është dy formësh: shfrytëzimi i literaturës me kartelë dhe me pasaportë (letërnjoftim) sipas udhëzimeve përkatëse, ose në sallë me çertifikatë (letërnjoftim).
  3. Çdo anëtar i ri duhet të paraqesë letërnjoftimin dhe dokumentet e tjera të duhura dhe të plotësojë formularin e regjistrimit për të hapur kartelën personale të anëtarësimit.
  4. Kartela e anëtarësimit shërben për kryerjen e veprimeve sa herë që personi tërheq ose dorëzon libra në Bibliotekë.
  5. Disertacionet, buletinet shkencorë, guidat e ndryshme, fjalorët, enciklopeditë, manualet, katalogët, albumet, hartat, librat me vlerë të veçantë dhe unike, antikuaret, shkrimet e rralla, dorëshkrimet, DVD, CD, periodiku etj., shërbehen vetëm në sallë me pasaportë (letërnjoftim).
  6. Fjalorët, manualet, albumet, disertacionet, librat me vlerë të veçantë dhe unike, si dhe materialet e tjera të shtypura ose jo libra, të cituara në pikën 4, nuk huazohen. Ato jepen vetëm për shfrytëzim në sallë.
  7. Librat apo revistat i jepen të interesuarit për përdorim të jashtëm, konform rregullave me afat maksimal 15 ditor. Në rast se anëtari i bibliotekës ka nevojë për të zgjatur afatin e huazimit të librit, rikonfirmohen shënimet në kartelë dhe kohëzgjatja e shfrytëzimit të librit jashtë bibliotekës, gjithmonë brenda segmentit kohor 15 ditë.
  8. Nuk lejohet dëmtimi i librit, të shkruarit në të apo nënvizime të ndryshme.
  9. Për çdo libër të humbur nga ana e lexuesit, nëqoftëse nuk bëhet zëvendësimi me të njëjtin titull, zhdëmtohet me 10 fishin e vleftës së librit, me faturë nga Dega e Financës dhe e Buxhetit të Universitetit (për librat e vjetër bëhet konvertimi me çmimet e sotme).
  10. Për librat unikalë, në rast dëmtimi, vlerësimi i zhdëmtimit vendoset nga një komision i posaçëm.
  11. Në fondet e librit, të periodikut dhe në sallën e fondeve të hapura nuk lejohet të pihet duhan.
  12. Brenda mjediseve të Bibliotekës, në sallën e fondeve të hapura nuk lejohet të flitet me zë; studiohet në qetësi dhe mund të komunikohet me zë të ulët.

  Udhëzimet për anëtarësim në Bibliotekën “Nermin Vlora Falaschi”, të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë:

  Studentët

  Studentët që kërkojnë të bëhen anëtarë të Bibliotekës “Nermin Vlora Falaschi”, të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë duhet të plotësojnë këto kritere për regjistrim:

  1. Të paraqesin pasaportën (letërnjoftimin) tek punonjësi i Bibliotekës (i cili pasi plotëson formalitetet e nevojshme, ia dorëzon prurësit, zotëruesit të dokumentit).
  2. Të dorëzojë tek punonjësi i Bibliotekës një fotografi në përmasat standarte të dokumentit (4×5 cm), të cilën punonjësi i Bibliotekës e vendos në ballinën e kartelës së lexuesit (sipër majtas).
  3. Të dorëzojë një vërtetim me vulë nga fakulteti, ku vijon studimet, të firmosur nga kryesekretarja dhe dekani i fakultetit. (Vërtetimi konfirmon, që personi i interesuar për t’u anëtarësiuar në Bibliotekën e Universiteti, është student i këtij universiteti, në degën përkatëse për vitin akademik që jemi aktualisht. Vërtetimi nuk kthehet, ruhet në arkivin e Bibliotekës)
  4. Regjistrimet e anëtarësimit apo freskimi i tyre (rianëtarësimi) bëhen çdo vit akademik.
  5. Stafi akademik dhe personeli administrativ
  6. Stafi akademik dhe joakademik i universitetit, kërkuesit shkencorë dhe punonjësit e institucionit tonë, të cilët kërkojnë të bëhen anëtarë të Bibliotekës “Nermin Vlora Falaschi”, të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë duhet të plotësojnë këto kritere për regjistrim:
  7. Të paraqesin pasaportën (letërnjoftimin) tek punonjësi i Bibliotekës (i cili pasi plotëson formalitete e nevojshm, ia dorëzon prurësit, zotëruesit të dokumentit).
  8. Të dorëzojë tek punonjësi i Bibliotekës një fotografi në përmasat standarte të dokumentit (4×5 cm), të cilën punonjësi i Bibliotekës e vendos në ballinën e kartelës së lexuesit (sipër majtas).
  9. Pedagogët e emëruar rishtas dhe punonjësit e rinj, të dorëzojnë një vërtetim nga punëdhënësi (përgjegjësi i Burimeve Njerëzore dhe Rektori).

  Tipologjia e fondit të BUV

  Literatura e ofruar nga Institucioni, përmes Bibliotekës së tij, është multidisiplinare. Në bibliotekë gjenden tituj nga 10 fusha të ndryshme studimi, të cilat janë të klasifikuara sipas Klasifikimit Dhjetor Universal (KDU). Të interesuarit (përdoriuesit) gjejnë në Bibliotekë literaturë për çështje të përgjithshme, për shkencën dhe diturinë, për filozofinë, psikologjinë, shkencat shoqërore dhe nëndarjet e tyre, ekonominë dhe nëndarjet e saj, drejtësinë, matematikën dhe shkencat e natyrës, shkencat e aplikuara si mjekësia dhe teknologjia, linguistika dhe letërsia, gjeografia, historia si dhe materiale që trajtojnë artin, kulturën dhe sportin. Fondi i BUV është kapitali libror, tërësia e materialeve të shtypura, e njësive bibliografike, që, përbën një fond të hapur, aktiv (jo pasiv).

  Në përputhje me strategjinë e zhvillimit dhe ndërkombëtarizimit që harton UV, edhe BUV, është e motivuar, që, si pjesë e së tërës, ka kryejë detyrën e saj me profesionalizëm, me dashuri dhe kulturë ndaj përdoruesve, duke i administruar me efikasitet e dobishëm burimet e shkruara. Në fond përfshihen dhe disertacione të doktorantëve të diplomuar, që janë pedagogë të UV. Në arkiv përfshihen dhe gazetat zyrtare qysh nga viti 1992, si dhe revista ekonomike, periodikë, korespondenca me Bankën e Shqipërisë, si buletine informative, indekse etj.ka gjithashtu tema të diplomave të studentëve të FSHT, FE, si dhe një pjesë nga FSHH (Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, me të cilin kemi dhe një bashkëpunim shembullor për veprimtari promovuese apo dhe konferenva shkencore e tryeza të rrumbullakta në mjediset e bibliotekës)

  Oraret e punës së Bibliotekës shpallen jo vetëm në mjediset e Institucionit, por në të njëjtën kohë ato bëhen publike edhe në web-in e UV. Biblioteka qëndron e hapur prej orës 8:00 deri në orën 16:00, nga e hëna në të premte. Ditën e shtunë dhe të diel, si dhe ditët e festave zyrtare është e mbyllur.

  Për t’u anëtarësuar në BUV duhen dokumentet e nevojshme për regjistrim. Anëtarësimi kryhet pa pagesë; anëtarësimi kryhet për të realizuar shërbimin e huazimit të materialeve bibliotekare; anëtarësimi bëhet për një periudhë njëvjeçare. Anëtarësimi kryhet mbi bazën e dokumentacionit të poshtëshënuar: Dokument identifikimi (kartë identiteti / pasaportё / çertifikatë); Dy foto tё formatit të vogël; Vёrtetim Studenti nga fakulteti dekan/ e dhe kryesekretar/e), firmosur dhe vulosur. Përdoruesi disponon një kartelë regjistrimi përmes të cilës siguron literaturën. Kartela e regjistrimit përmban informacionin e dhënë si më poshtë: Numrin e kartelës, emër, mbiemër, atësi dhe datëlindje, fakulteti ku studion, numri i telefonit, adresa e banimit, numri i letërnjoftimit, si dhe nënshkrimi i përgjegjësit të bibliotekës dhe lexuesit.

  Kemi krijuar një mjedis i bollshëm që të përcjell dashuri dhe përkushtim ndaj librit. Synimi i BUV mbetet mbështetja e lehtësimi i punës së stafit akademik për pajisjen me literaturën e duhur dhe në kohë të studentëve. Me rritjen e numrit të botimeve të universitetit, dhe të veprimtarisë akademike të tij, libraria zgjeroi hapësirën në funksion të librit, shtoi titujt e kolanat dhe, çfarë është më e rëndësishmja, u rrit profesionalisht, duke u shndërruar në një qendër informacioni e shërbimi, falë edhe përkushtimit e angazhimit të stafit të saj. Libraria është perceptuar t’i ofrojë shërbim një komuniteti sa më të larmishëm lexuesish, duke ofruar njohuri e këndvështrime ndryshe ose duke i ndihmuar në rritjen e shkallës së integrimit nëpërmjet titujve të shumtë që ofron.

  Deri më tani, institucioni nuk ka mundur të ofrojë shërbimin e-book. Ky shërbim, në ndihmë të studentëtve dhe pedagogëve, është krijuar me miratimin edhe të strukturës së re dhe pritet të funksionojë së shpejti, duke shkuar drejt lirisë së plotë të informacionit për përdoruesit.

  Pun ajon ëështë objekt i përmirësimit të vazhdueshëm në funksion të rritjes së shërbimit e për këtë bashkëveprojmë me zyrat e administratës si Drejtorinë e IT dhe Statistikave, Sektorin e Shërbimeve, Sektorin e Komunikimit dhe Publikimeve, Sektorin e Këshillimit të Studentëve, Zyrën e Arkivave, Drejtorinë e Financave dhe Realizimit të Buxhetit, me sekreratitë mësimore, sidomos me administratorin dhe patjetër me Zëvendës/ Rektorin për Zhvillimin Institucional dhe Komunikimin, për përvojën europiane, për thjeshtësinë dhe diturinë dhe edukatën e punës që reflekton për përmirësimin e punëve në UV. Sipas specifikave të sektorit, jemi gjithmonë në kontakt hierarkik me Kryetaren e Degës Mësimore, në varësi të së cilës kryejmë funksionin si sektor, kur kërkohet dhe me Rektorin. Ndjejmë të nevojshme në të ardhmen të kemi një bashkëpunim më të fryshëm dhe korrekt me të gjitha zyrat e administratës, sipas organigramës, me fakultetet dhe departamentet. Gjithashtu mbajmë kontakt me mësuesit e letërsisë së shkollave të mesme të qytetit, për të thithur e përzgjedhur për të vijuar studimet në UV talentet letrare, që janë dhe nxënës/ maturantë cilësorë. Buv përfshihet në aktivitete të brendshme dhe në aktivitete të jashtme, gjithmonë në funksion të detyrës së punës me librin.

  Përse duhet të vijë studenti dhe pedagogu në Bibliotekë?

  Së pari, ka kushte optimale studimi: qetësi, hapësirë, pastërti, dritë, ajër të pastër, ka gjelbërim e kaltërsi jashtë dritareve të bibliotekës dhe mundësi orientimi të lehtë nëpërmjet Këndit të Njoftimeve dhe treguesve shkrimorë për çdo fushë të dijes dhe nënndarjet sipas KDU.

  Së dyti, BUV ka literaturë sociopsikologjike, historike, për ekonomikun, drejtësinë, gjuhën dhe letërsinë, shkencat e natyrës, shkencat detare, etj.

  Së treti, këtu gjen literaturë në gjuhë shqipe dhe në gjuhë të huaj. 65% e fondit të librit është në gjuhë të huaj, 75 % e të cilës është në anglisht.

  Së katërti, gjen fjalorë dhe enciklopedi në shqip dhe në anglisht, guida, revista dhe katalogë të ndryshëm.

  Së pesti, gjen botimet e UV, ku janë publikuar veprimtaritë e jetës universitare, punët kërkimore shkencore të botuar në buletine, monografi, guida, gazeta, të cilat janë pronë intelektuale e universitetit.

  Së gjashti, gjen këndin e Nermin Vlora Falaschit, me dorëshkrime origjinale të saj, libra letrarë e studimorë, dhuruar nga vetë humanistja, emrin e së cilës ka nderin ta mbajë BUV.

  Së shtati, gjen Këndin e poetit të rinisë e të mjerimit, Migjenit, Këndin 5 vëllimsh të shkrimtarit të persekuar çam Bilal Xhaferi, që emigroi në SHBA, Këndin e  shkrimtarit të diasporës Martin Camaj, Kolanën e prozës së shkrimtarit Fatos Kongoli etj.

  Së teti, gjen Këndin e Autorëve Vlonjatë.

  Së nënti, jo vetëm për studentët e edukimit, BUV ka në arkivin e saj kolanën prej 7 vëllimesh të prof. Hamit Beqja.

  Së dhjeti, për të gjitha kategoritë studentore, këtu gjen buletinet dhe revistat shkencore të Institutit ALB – Shkenca, Institutit Albanologjik, Prishtinë, Revistën studimore-shkencore ndërdisiplinore Dardania etj.

  Së njëmbëdhjeti, në BUV gjen Këndin e Botimeve të KLSH, Ministrisë së Kulturës e Sporteve, të Kuvendit të Shqipërisë, Gazetat zyrtare etj.

  Me zgjerimin e Sektorit të librit dhe BUV, synojmë abonimin, të paktën qysh nga viti akademik 2017-2018, në 10 (dhjetë) periodikë shkencorë (hard copy, apo online), si dhe sigurimin e aksesit në të paktën 1 (një) bibliotekë online.

  Organizimin me një program të veçantë të veprimtarisë “Java e librit në UV” në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Librit (17-23 prill të çdo viti), duke synuar mundësisht pjesëmarrjen e çdo pedagogu dhe studenti në të paktën një veprimtari të kësaj jave, si: promovime të librave të veçantë apo serisë së botimeve të autorëve, forume të librit, simpoziume apo sesione – shoqëruar me vlerësime kritike, çmime etj.

  Realizimin, sipas vizionit të Rektorit të UV, prof. Roland Zisi, të mundësive për themelimin e “UV Publishing House” (UV Press) si shtëpi botuese e librit universitar, si dhe i “Librarisë Universitare UV”, kjo për botimin e librave universitarë dhe për menaxhimin e shitjeve, duke synuar njëherësh plotësimin e standardeve akademike të mësimdhënies dhe gjenerimin e të ardhurave për kërkimin shkencor.

  Synojmë përditë të përmirësojmë zhvillimin e sektorit, të jemi shërbestarë etikoprofesionalë të studentëve dhe pegagogëve. Shërbimi i kualifikuar dhe i kulturuar, me etikë qytetare, formimi i vazhdueshëm e i thelluar profesional është e do të jetë profili i sektorit të Shërbimve të Librit, për t’ua bërë lehtësisht të pranueshëm dhe të pëlqyeshëm sidomos studentëve mjedisin e BUV dhe të ambjentohen vullnetarisht, me dëshirën për të mos u shkëputur nga libri universitar dhe jo vetëm. Me studentët më të suksesshëm dhe frekuentues të rregullt të BUV, synojmë të ngremë grupin studentor “Miqtë e Bibliotekës”. Krijimi dhe mbështetja çdo vit e “Miqve të Bibliotekës” i bën ata skuadër promovuese për të tjerët me synimin që studentët tanë të jenë të dobishëm për përmirësimin e jetës së nesërme, vetiake e sociale, për t’u integruar me qytetari dhe dije ndërkombëtarisht, të kenë një profil pozitiv në fytyrën librore (manuale e online) të UV, me gjurmë në Kujtesën e Universitetit. Motoja jonë është mbështetur në 3 kërkesa ndaj vetes dhe realizohet me punë në grup: Në shërbim të studentit! Vullnetarizo studentë! Të studiosh në Bibliotekën e UV! Lajtmotivi ynë është: UV- një universitet që lexon!

  Synojmë që të krijojmë çmimin vjetor të bibliofilisë “Nermin Vlora Falaschi” për anëtarin më të dalluar, që do të dalë nga “Miqtë e Bilbiotekës” dhe që do të jepet në ambientet e këtij institucioni në prani të autoriteteve drejtuese të UV dhe personazheve të njohura të arsimit, shkencës e Kulturës në UV dhe qytet.

  Pasurimi i fondit të bibliotekës:

  Burimet e pasurimit të fondit të BUV realizohet me tri forma:

  1. Me blerje,
  2. Kopje e detyruar,
  3. Blerje nga persona privatë,
  4. Shkëmbimi i materialeve midis bibliotekave [fondi për shkëmbimi, me marrëveshje shkëmbimi (për shtypin periodik, sidomos për serialet, të cilat ne i kemi respektuar me Bibliotekat e Universitetit të Elbasanit, Korçës, Shkodrës, Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Tiranë e më gjerë do t’i shtrijmë këto marrëveshje shkëmbimi)].
  5. Dhuratat, sipas profilit të bibliotekës sonë universitare.

  Blerja është burimi kryesor për pasurimin e fondit të bibliotekës. Sipas detyrës së ngarkuar nga rektori i Universitetit, prof. dr. Roland Zisi, në bashkëpunim me 4 dekanët e fakulteteve dhe shefat e departamenteve, kemi hartuar në kohën e duhur “Listën e Librave për UV për vitin akademik 2017” me literaturën e nevojshme bashkëkohore manuale dhe online, sipas kritereve të duhura me autor, titull, botues, datë botimi, çmim dhe ISBN për librat, si dhe ISSN për revistat shkencore. Preventivin me objekt blerjen e librave për pasurimin e BUV për këtë vit akademik me listimin e titujve të duhur për pasurimin e fondit të bibliotekës, hartuar me Specifikimet teknike për blerjen e librave për pasurimin e Bibliotekës së Universitetit, ia kemi drejtuar Entit të Prokurimit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë dhe adminstratorit/ es. Biblioteka e Universitetit përgatit, harton , dërgon dhe kërkon blerjen në kohë të librave të duhur, me titullin e kërkuar, me autorin përkatës, me shtëpi botuese (ent botues, botues) të përcaktuar, me sasinë e shënuar në Listën e Librave, me ISBN për librat, me ISSN për revistat e buletinet, si dhe përgatit e paraqet titujt e kërkuar për librat që blihen jashtë shtetit, duke respektuar veçoritë dhe specifikimet teknike.

  Specifikime teknike:

  1. Librat të jenë në përputhje me kërkesat, sipas tabelës, listës bashkëngjitur, e cila përbën kusht kryesor për marrjen në dorëzim të librave.
  2. Titulli i kërkuar
  3. Autori përkatës
  4. Shtëpia botuese (enti botues, botuesi) e përcaktuar
  5. Sasia e shënuar
  6. Çdo libër (titull) të ketë ISNB – në përkatëse (Revistat – ISSN – në e shënuar në preventiv)
  7. Titujt e librave në gjuhë të huaj, që janë fond për Bibliotekën, e blihen jashtë shtetit, duhen vetëm në 1 (një) kopje
  8. Titujt e librave në gjuhën shqipe, që janë fond për Bibliotekën, duhen në 5 (pesë) kopje
  9. Liçensa për tregtimin e librit

  10. Vërtetim nga Agjensia e të Drejtave të Autorit.

 • http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=92015&mode=5http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=<http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=99999&mode=5>92015&mode=5<http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=99999&mode=5>

 • Foto të ndryshme: