Këshilli i Etikës

    • Pëllumb Cacaj
    • Ervin Bace
    • Majlinda Zahaj
    • Aranit Gjipali
    • Grigor Dede