FSHH – Departamenti i Drejtësisë

Mirë se vini në Departamentin e Drejtësisë!

Departamenti i Drejtësisë, si njësi akademike e arsimit të lartë mësimor-shkencor, është i hapur për të gjithë studentët që dëshirojnë të studiojnë.

Departamenti i Drejtësisë ofron programe studimesh në dy cikle:

  1. Bachelor Master Profesional “ E Drejtë Administrative”
  2. Master Shkencor “Marrëdhënie Ndërkombëtare” 

Misioni i këtij departamenti është që juristët e ardhshëm do të profesionalizohen në Departamentin e Drejtësisë, të jenë të aftë të marrin pozita dhe të zënë vende pune në organet e jurisprudencës, organet gjyqësore, prokurori, avokaturë, administratën shtetërore, institucionet dhe organet e ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat.

Ky departament synon:

  1. Dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj
  2. Aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe analitike
  3. Aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të caktuara.

Programet e Departamentit të Drejtësisë janë të hartuara në mënyrë të tillë, që t’i vijnë në ndihmë reformimit të sistemit të drejtësisë në përgjithësi dhe organeve të administratës publike në mënyrë të veçantë. Stafi akademik i këtij departamenti të kualifikuar dhe me përvojë ka si qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit dhe në veçanti përsosjen e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, të cilat arrihen nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme dhe të frytshme me studentët. Prandaj ky departament është promotor i elitës studentore, të cilën e ndihmon me forma nga më të ndryshmet, duke nxitur edhe funksionimin e mirë të përfaqësive studentore, që studentët, si një nga grupet kryesore të interesit në arsimin e lartë, të jenë pjesë e proçesit të vendim-marrjes.