Administrata

Zyrat

(Shqip) Drejtoria e Projekteve, Marrёdhёnieve me Jashtё dhe Sigurimit tё Brendshёm tё Cilёsisё

(Shqip) Krijon mundësi për rritjen e transparencës së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në funksion të krijimit dhe ofrimit të mundësive për qasje t
Read more

(Shqip) Njёsia e Auditimit tё Brendshёm

(Shqip) Zyrtarët e SC-së vizitojne rregullisht çdo fakultetet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve
Read more

(Shqip) Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

(Shqip) Zyra e Drejtorisë së Komunikimit është pjesë e Universitetit të Vlorës dhe funksionon që prej shtatorit te vitit 2012.Objektivi i hapjes së kë
Read more

Library

(Shqip) Biblioteka e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë ndodhet në godinën qendrore të Universitetit (Rektorati), nga mbrapa, duke ngjitur shkallët,
Read more

Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjise

(Shqip) Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë publikon afatet e regjistrimeve, rregullat dhe udhëzimet përkatëse se si do të zhvillohen regjistri
Read more

Secretary of the Rector

(Shqip) Sekretaria pranë Rektorit koordinon punën në zyrën e rektorit në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për takimet, udhëtimet zyrtare etj
Read more

Zyra e Arkivave

(Shqip) Kemi protokolluar dhe arkivuar çdo dokument që hyn dhe del në këtë zyrë. Kemi bashkëpunuar me Zyrë e IT-së për programin e Arkivës Elektronike
Read more

Publications Office

Publications Office has the task of producing university publications, including undergraduate and postgraduate prospectuses.
Read more

Zyra e Marredhenieve me jashte

(Shqip) Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe projekteve ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të UV me Universitetet e huaja. Kjo zyrë
Read more

Sektori i Karrierës Akademike

(Shqip) Zyra Akademike koordinon gjithë veprimtarinë akademike të Universitetit. Detyrat specifike të saj jane: 1.Krijon dhe monitoron gjithë komisio
Read more

(Shqip) Njёsia (Sektor) e Sigurimit tё Brendshёm tё Cilёsisё

(Shqip) Zyra e Marrëdhënieve me Studentët dhe Statistikës është krijuar për të lehtësuar komunikimin e studentëve me administratën e Universitetit dhe
Read more

Zyra e Marrëdhënies me Publikun

(Shqip) Zyra e Marrëdhënies me Publikun është përgjegjëse për organizimin e aktiviteteve dhe eventeve të Universitetit”Ismail Qemali”. Në përmbushje t
Read more

Zyra e Shërbimeve

(Shqip) Zyra e Shërbimeve kujdeset për blerjet e vogla dhe mbarëvajtjen e funksionimit të ambjenteve të Universitetit. Në bashkëpunim me strukturat pë
Read more

Zyra LifeLong Learning

(Shqip) Lifelong Learning Office Zyra mbështet dhe zhvillon misionin e tretë të universitetit duke përfshirë identifikimin dhe analizën e nevojave për
Read more

Qendra e Edukimit Fizik dhe projekteve sportive

Sorry, this entry is only available in Albanian.
Read more

Zyra e Finances

(Shqip) Dega e Financës dhe Buxhetit nën drejtimin e Kancelarit të Universitetit të Vlorës ndjek zbatimin e gjithë procedurave financiare të ndar
Read more

Zyra Juridike

(Shqip) Zyra Juridike mbulon të gjithë problematikën që lidhet me çështje të natyrës juridike në Universitetin “Ismail Qemali ” Vlorë. Detyrat krye
Read more

Zyra për Studimet e Ciklit II dhe te III të Studimeve

(Shqip) Zyra për studimet e ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve ka për qëllim koordinimin e punës për mbarëvajtjen e procesit të mësimit, zbatimi
Read more

Zyra e Këshillimit të Karrierës

(Shqip) Zyra e Këshillimit të Karrierës ,Transparencë Administrative dhe Alumni ndjek dhe mbështet studentët për t’i mbajtur ata të informuar në lidhj
Read more

Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore

(Shqip) Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore bashkëvepron me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si dhe realizon s
Read more

Administrator

(Shqip) Kancelari i Institucionit të Arsimit të Lartë, është autoritet në përbërje të Rektoratit për përmbushjen e funksioneve të tij. Kjo zyrë drejto
Read more

Scientific Research Center (SRC)

Sorry, this entry is only available in Albanian.
Read more