21
PRI
2017

VENDIM PËR STATUSIN DHE TRAJTIMIN E VEÇANTË TË PERSONELIT AKADEMIK

Për tu njohur më mirë me vendimin Nr. 329, datë 12.4.2017 mund ta shkarkoni këtu: