23
MAR
2017

Call for papers international scientific conference: “FOREIGN LANGUAGES STUDIES AND GLOBALIZATION, A LINK BETWEEN LANGUAGES AND CULTURE” The Past, The Present and The Future

Departamenti i Gjuhëve të Huaja organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në 6 Maj 2017.

Konferenca synon të hedhë dritë mbi disa procese nëpërmjet të cilave studimi i gjuhëve dhe në veçanti i gjuhëve  të  huaja ka kaluar dhe evoluar duke ndryshuar dhe zgjeruar natyrën studiuese, qëllimin, metodologjinë, vlerat e këtyre gjuhëve në lidhjen e urave kulturore midis popujve, e parë kjo në  këndëvështrimin edukativ e shoqëror. Konferenca ka natyrë ndërdisiplinore dhe përfshin aspekte të ndryshme gjuhësore, didaktike, letrare, përkthimore, kulturore dhe komunikuese nëpërmjet të cilave gjuhët e huaja sot studiohen dhe mësohen. Konferenca lëvron tematika të ndryshme sipas të  cilave kontribuesit do të sjellin gjetjet e tyre më të  reja në këto fusha studimi duke shkëmbyer ide dhe eksperienca mbi fushat e studimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu: