17
SHK
2017

Ftesë për t’ju përgjigjur pyetësorit nga APAAL

Te dashur studentë, ne kuadrin e procesit te akreditimit, ju ftojme t’i pergjigjeni pyetësorit që do t’ju dërgohet nga APAAL ne adresat tuaja elektronike (email-et) te UniVlora. Pjesmarrja juaj aktive në këtë pyetësor është shumë e rëndësishme për sigurimin e cilësisë dhe të standarteve të mësimdhënies në Universitetin e Vlorës! Për më shumë informacion kontaktoni edhe me sekretarit e fakultetit përkatës.

Për informacion mbi kredencialet në lidhje me adresat tuaja e-mail, ju lutemi drejtohuni pranë sekretarive të departamenteve përkatëse.