15
SHK
2017

VEPRIMTARINE E JASHTME TE PERSONELIT TE UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI” VLORE

VEPRIMTARINE E JASHTME  TE PERSONELIT   TE UNIVERSITETIT “ISMAIL  QEMALI”  VLORE  DHE ANGAZHIMIN  E PERSONELIT AKADEMIK  NE PROCESIN E MESIMDHENIES   NE NJE INSTITUCION TJETER  TE ARSIMIT  TE LARTE

 

Ne mbeshtetje te ligjit Nr.796I , date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” , i ndryshuar, nenit 64, pika 2 e vijues te ligjit nr.80/2015 “Per Arsimin e Larte dhe kerkimin shkencor ne Institucionet e Arsimit te Larte ne Republiken e Shqiperise”, neneve 6, 7, 8 e vijues te Iigjit Nr.9131, date 8.9.2003 Per Rregullat e Etikes ne Administraten Publike”, Iigjit nr .. 119/2014 “Per te Drejten e lnformimit”, Ligjit Nr.9367, Date 7.4.2005 “Per Parandalimin e Konfliktit te Interesave ne Ushtrimin e Funksioneve Publike”, i ndryshuar, pika 5 e vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.714, date 22.10.2004 “Per Veprimtarine e Jashtme dhe dhenien e Dhuratave Gjate Veprirntarise se Nepunesit te Administrates Publik”, Statutit dhe Rregullores se Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë,

URDHEROJ:

1. Personeli akademik, ndihmesakadernik dhe ai administrativ i Universitetit “Ismail Qemali” Vlore te njoftoje zyrtarisht eprorin direkt dhe Sektorin e Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar per veprimtarine e jashtme qe kryen, duke bere nje pershkrim te shkurter te veprimtarise, te objektivave dhe qellimeve te organizates per te cilen kryen veprimtarine e jashtme.
Ky informacion te dorezohet brenda dates 27.02.2017.

REPUBLIKA E SHQIPERISE UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORE REKTORI

Kur personeli kryen veprimtari te jashtme perpara fillimit te marredhenieve te punes me universitetin, ne castin e punesimit, ai do te njoftoje me shkrim eprorin direkt dhe Sektorin e Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar.

2. Personeli akademik i punesuar me kohe te plote ne nje institucion te arsimit te larte nuk mund te punesohet si personel akademik me kohe te plote ne nje institucion tjeter te arsimit te larte, brenda dhe jashte vendit. Ai mund te angazhohet me kohe te pjesshme vetem ne nje institucion tjeter te arsimit te larte, me miratimin e drejtuesit te njesise baze dhe te rektorit, si dhe ne marreveshje mes institucioneve.

3. Ky urdher t’u shperndahet te gjithe punonjesve te institucionit nga strukturat perkatese si dhe te publikohet ne web site-in zyrtar te institucionit.

4. Ngarkohen zevendesrektoret, dekanet e fakulteteve, pergjegjesit e njesive baze, Kancelari, Sektori i Adrninistrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar cdo drejtor , pergjegjes sektori apo punonjes i universitetit per ndjekjen dhe zbatimin e ketij urdheri.

5. Ne rast te moszbatimit te ketij urdheri.ndaj personave perkates do te merren masat disiplinore perkates ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi.

 

Shkarko ketu.