01
SHK
2017

Njoftimin zyrtar per konkurim te hapur, per pozicionin e Administratorit te Universitetin “Ismail Qemali”, Vlore

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali” Vlore, bazuar ne vendimin e Bordit te Administrimit Nr.4 date 28.01.2017, ” Per Kriteret e Procedures se Perzgjedhjes se Administratorit Ie Universitetit “Ismail Qemali”, Vlore, shpall njoftimin per konkurim te hapur, per pozicionin e Administratorit te Universitetin “Ismail Qemali”, Vlore.

Administratori i Universitetit duhet:

1. Te jete shtetas shqiptar;
2.Te kete zotesi te plote per te vepruar;
3. Te jete i afte nga ana shendetesore;
4. Te kete arsim te larte, se paku ne nivelin “Master i Shkencave”, ne fushen e
drejtesise ose te ekonomise dhe pervoje pune se paku 7 (shtate)
fusha; vjet ne keto
5. Te kete note mesatare te pakten 8.5, te te dy cikleve te studimit se bashku;
6. Te njohe te pakten I (nje) gjuhe te huaj (anglisht), ne nivelin B2;
7. Te kete pervoje pune ne Institucione te Arsimit te Larte, ne fushen e administrimit financiar apo mesirndhenies ne fushen ekonomike;
8. Te kete pervoje pune ne buxhetimin dhe menaxhimin e fondeve te Bf’-se;
9. Te mos jete denuar me vendim gjykate te formes se prere per kryerjen e nje krimi;
10. Te mos jete rnarre ndaj tij masa disiplinore e largimit nga administrata
shteterore, qe nuk eshte shuar sipas ligjit;
II. Te kete vleresime pozitive te pervojave te meparshme re punes;
12. Te kete trajnime/kualifikime brenda ose jashte vend it, te lidhura me funksionet e administratorit;
13. Te kete aftesi komunikimi, bashkepunimi dhe menaxhimi per te zgjidhur
ceshtjet me eficience.

Dokumentet qe duhet te shoqerojne kerkesen: I. Fotokopje te leternjoftimit;
2. Nje kopje jeteshkrimi;
3. Kopje e noterizuar e diplornes/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre ne MAS (per diplomat e marra jashte vendit), bashke me liste notash te noterizuara (te dy cikleve te studimit);
4. Kopje e librezes se punes;
5. Vertetim i gjendjes gjyqesore, vete deklarim sipas formes se kerkuar nga ligji;
6. Vertetirn i gjendjes shendetesore;
7. Vertetirn nga punedhenes te meparshem, qe nuk ka mase disiplinore ne fuqi;
8. Certifikata te kualifikimeve dhe trajnimeve;
9. Deshrni te njohjes se gjuhes se huaj, sipas testimeve nderkornbetare;
10. Referenca nga punedhenes te meparshem, qe provojne vleresimet pozitive ne
pune.

1. Te interesuarit duhet te dergojne me poste dokumentacionin perkates, ne adresen:
Universiteti “Ismail Qemali”
Rektorati
Sheshi “Pavaresia” Skele- Vlore
2. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.
3. Afati i dorezimit te dosjeve eshte periudha I shkurt 2017- 14 shkurt 2017.
Ngarkohet Rektorati (Sektori i Administrimit te Burimeve Njerezore dhe Dokumentit zyrtar) te bej shpalljen per konkurirn te hapur per pozicionin e Adrninistratorit, ne eeb site-in e Universitetit ” Ismail Qemali” te Vlores, MAS dhe APP.
4. Ky vendirn hyn ne fuqi menjehere.
5. Vendimi regjistrohet dhe arkivohet.

 
Shkarko ketu