15
DHJ
2016

Njoftim mbi zhvillimin e intervistave per personel akademik

MBI NJOFTIMIN E ZHVILLIMIT TЁ INTERVISTЁS PЁR APLIKANTET PЁR PESONEL AKADEMIK ME KOHЁ TЁ PLOTЁ NЁ UNIVERSITETIN “ ISMAIL QEMALI” VLORЁ

Ne mbeshtetje të nenit 64 të ligjit nr, 80/2015 “ Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në
Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”,Regullores dhe Statutit të
Universiotetit “ Ismail Qemali” Vlorë

Shkarko njoftimin e plote