22
NëN
2016

Udhëzim N/f.8.6. prot

Udhëzim:
Per proceduren e shqyrtimit dhe rniratimit te teksteve universitare, cikleve te leksioneve (te shtypura) dhe monografive, te shkruara nga pedagoge të U V -së.

I. Tekstet mesimore universitare te hartuara nga pedagoge te Uv-se per nje disipline te caktuar jane rezultat i nje eksperience te gjate akadernike, kerkimore, shkencore e pedagogjike te pedagogut si autor. Ato duhet te reflektojne njohje te thelle shkencore re objektit te disipl ines, karakter te spikatur pedagogj ik, bashkekohesi shqyrtimi dhe analize si dhe mendim te pavarur origjinal te autorit, ne raport me botime paralele.

2. Tekstet duhet te jene te zhveshura nga plagjiatura, kriptoplagjiatura dhe shfrytezimi i punes se autoreve te tjere, qofte ne rnenyre te hapur qofte perrnes dinakerise intelektuale. Tekstet rnesimore universitare jane pune origj inale te pedagogut si autor, kontribute te qarta kerkimore-shkencore. ne te cilat duhet te deshmohen qartazi mendimi shkencor personal, oponenca dhe polemika shkencore individuale ndaj tezave te meparshme me te cilat autori nuk eshte dakord, prurjet dhe risite personale si dhe pergjegjesite shkrimit individual, citimit. referimit, literatures, analizes, konkluzioneve, rekornandimeve etj.

3. Ne strukturen e vete tekstet mesimore universitare respektojne rigorozisht temat e ligjeratave dhe skenarin e seminareve sipas parashikimeve ne programin rnesirnor te len des dhe sidomos ne syllabuset perkatese.

Shkarko Udhezimin e plotë këtu.