21
NëN
2016

Njoftim per vende te lira pune Fakulteti i Ekonomise

Njoftim per vende te lira pune FE

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per
personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në
fakultetet dhe departamentet si më poshtë:

Fakulteti i Ekonomisë

1. Departamenti i Biznesit
1(një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, për mbulimin e lëndëve
të marketingut që zhvillohen ne ciklin e dytë të studimit Master Profesional në
Marketing

Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për personel akademik:

Shkarko njoftimin e plote ketu

Shkarko formularin ketu

Afati kohor për dorëzimin e zarfeve me dokumentacionin përkatës do të jetë nga 30-11-2016 deri 13-12-2016.