02
NëN
2016

Njoftim per aplikim

Njoftim per aplikim

Asambleja Parlamentare e Keshillit te Evropes, voton brenda muajit prill 2017, kandidaturen per gjyqtarin e ri te Shqiperise, ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te Njeriut (GJEDNJ). Keshilli i Evropes fton qeverine shqiptare te paraqese brenda dates 20 mars 2017, listen me propozime per tre kandidaturat me te pershtatshme per kete pozicion.

Shkarko ketu njoftimin e plote.