08
QER
2015

Vjeshte 2014- 2015 studime të Ciklit të Parë Part-Time të programit Master

Kalendari i provimeve   Vjeshte 2014 – Studime te ciklit te dyte (Viti i Pare)
Departamenti i Finances
Orari MS ne Finance, viti I
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
ECN 411 Metodat e kerkimit ne ekonomine e aplikuar 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
FIN 423 Financat publike 8 Sh. Bundo D 22.03.2015 10.00 -13.00 A 407
FIN 453 Drejtimi Financiar I Avancuar 8 B. Ciceri S 28.03.2015 09.00 -12.00 A 206. A 207
FIN 563 Drejtimi i ndërmjetësve jobankarë 8 Sh. Bundo M 18.03.2015 14.00 -17.00 A 407, A 408
Orari MS ne Finance, viti II
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
FIN 423 Financat publike 8 Sh. Bundo D 22.03.2015 10.00 -13.00 A 407
Orari MS ne Pasurite e Paluajtshme, viti I
Kodi Lënda Kredi Pedagogu Dita Data 0ra Salla
ECN 411 Metodat e kerkimit ne ekonomine e aplikuar 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
FIN 423 Financat publike 8 Sh. Bundo D 22.03.2015 10.00 -13.00 A 407
FIN 453 Drejtimi Financiar I Avancuar 8 B. Ciceri S 28.03.2015 09.00 -12.00 A 206. A 207
FIN 441 Teoria dhe praktika bashkekohore ne pasurite e palujtshme 8 L. Koprencka M 25.03.2015 14.00 -17.00 A 207
Orari i MP ne Finance, viti I
Kodi Lënda Kredit Pedagogu Dita Data 0ra Salla
FIN 425 Drejtimi financiar i ndermarrjeve 7 O. Muharremi R 31.03.2015 14.00 -17.00 A 403
FIN 460 Bazat e financave nderkombetare 6 Y. Sokoli P 03.04.2015 14.00 -17.00 A 403
FIN 410 Drejtimi i Sigurimeve 6 Sh. Bundo M 18.03.2015 14.00 -17.00 A 403, A 402
FIN 417 Plan Biznesi dhe Financa 6 E. Pelari M 25.03.2015 14.00 -17.00 A 403
DRE 432 Legjislacion i Biznesit 5 N. Hasani P 17.04.2015 14.00 -17.00 A 403
Orari i MP ne Finance , viti II
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
FIN 410 Drejtimi i Sigurimeve 6 Sh. Bundo M 18.03.2015 14.00 -17.00 A 403, A 402
Orari i MP ne Kontabilitet, viti I
Kodi Lënda Kredit Pedagogu Dita Data 0ra Salla
FIN 425 Drejtimi financiar i ndermarrjeve 7 O. Muharremi R 31.03.2015 14.00 -17.00 A 403
FIN 443 Kontabiliteti i kosto drejtimit i avancuar 6 Y.Sokoli P 03.04.2015 14.00 -17.00 A 403
FIN 417 Plan Biznesi dhe Financa 6 E. Pelari M 25.03.2015 14.00 -17.00 A 403
FIN 421 Kontabiliteti publik dhe i organizatave jofitimprurese 6 G. Dede P 27.03.2015 14.00 – 17.00 A 403
FIN 444 Kompjuterizim kontabel dhe software aplikative 6 R.Lipi D 22.03.2015 09.00 – 12.00 A 403
Orari i MP ne Kontabilitet , viti II
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data Salla
FIN 444 Kompjuterizim kontabel dhe software aplikative 6 R.Lipi D 22.03.2015 09.00 – 12.00 A 403
Departamenti i Ekonomiksit
Orari i Master Shkencor ne Ekonomiks , viti I
Kodi Lënda Kredit Pedagogu Dita Data 0ra Salla
ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
FIN 435 Drejtimi Financiar i Avancuar 8 B. Ciceri S 28.03.2015 09.00 – 12.00 A 205, A 206
ECN 455 Tregtia Nderkombetare dhe Politikat 8 E. Cakrani P 03.04.2015 14.00 – 16.00 A 203
ECN 424 Ekonomiksi i Industrise 6 M. Veliu H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 203
Orari i Master Profesional Ekonomiks ne Sipermarrje, viti I
Kodi Lënda Kredit Pedagogu Dita Data 0ra Salla
ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
ECN 404 Organizimi Industrial dhe Strategjia e Firmave 6 F. Miti S 04.04.2015 09.00 – 11.00 A 203
ECN 406 Mikroekonomiksi I Zhvillimit 6 L. Alikaj E 02.04.2015 14.00 – 16.00 A 202
ECN 403 Teoria e Cmimeve 5 I. Pulaj H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 202
ECN 414 Teoria e Lojrave 5 F. Zeneli S 28.03.2015 09.00 – 11.00 A 203
Departamenti i Biznesit
Orari i MP ne Administrim Publik, viti I
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
BIZ 410 Njohurite baze ne administraten publike 6 A. Cipi E 26.03.2015 14.00 – 16.00 A 407
BIZ 421 Menaxhimi i burimeve njerezore ne administraten publike 6 I. Lipe H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 407
BIZ 415 Manaxhimi I Institucioneve Publike 6 F. Vela M 18.03.2015 14.00 – 16.00 A 407
ECN 411 Metadat e kerkimit ne Ekonomine e Aplikuar 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
BIZ 422 Etika dhe Komunikimi ne Administraten Publike 4 D. Feimi P 03.04.2015 14.00 – 16.00 A 407
Orari i MP ne Marketing , viti I
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
MKT 400 Drejtim Marketing i Avancuar 6 Xh.Agaraj H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 205
MKT 410 Kerkim Marketing i Avancuar 6 E. Kordha E 26.03.2015 14.00 – 16.00 A 205
MKT 435 Manaxhimi i Ceshtjeve Publike: Ceshtjeve Konsumatore dhe marredhenieve me qeverine. 6 Sh. Sinanaj P 03.04.2015 14.00 – 16.00 A 205
Orari i Master Shkencor Administrim Biznesi , viti I
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
BIZ 431 Sjellje organizative e avancuar 6 F. Vela E 19.03.2015 14.00 – 16.00 A 201
BIZ 432 Moduli I manaxhimit: Menaxhim strategjik i avancuar 6 A. Dumi H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 201
BIZ 433 Biznes nderkombetar i avancuar 6 I. Lipi P 03.04.2015 14.00 – 16.00 A 201
FIN 435 Drejtimi financiar i avancuar 8 B. Ciceri S 28.03.2015 14.00 – 16.00 A 206. A 207
ECN 411 Metodat e kerkimit ne ekonomine e aplikuar 8 A. Qarri M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 407, A408
Orari i MP Sipermarrje ne Turizem , viti I
Kodi Lënda Kredite Pedagogu Dita Data 0ra Salla
BIZ 430 Menaxhimi i biznesit familjar ne turizem 6 G. Jazaj E 26.03.2015 14.00 – 16.00 A 202
MKT 412 Marketing turizmi 6 Xh. Agaraj M 01.04.2015 14.00 – 16.00 A 202
TUR 411 Tregjet nderkombetare turistike 6 R. Brokaj P 03.04.2015 14.00 – 16.00 A 202
TUR 412 Programim i ndermarrjeve turistike 6 Sh. Sinanaj H 30.03.2015 14.00 – 16.00 A 202