Administrata

Zyrat

Zyra e Transparencës Administrative

Krijon mundësi për rritjen e transparencës së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në funksion të krijimit dhe ofrimit të mundësive për qasje të qyteta
Lexo më shumë

Zyra e Akreditimit

Zyrtarët e SC-së vizitojne rregullisht çdo fakultetet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve të sigu
Lexo më shumë

Drejtoria e Komunikimit

Zyra e Drejtorisë së Komunikimit është pjesë e Universitetit të Vlorës dhe funksionon që prej shtatorit te vitit 2012.Objektivi i hapjes së kësaj zyre
Lexo më shumë

Biblioteka

Biblioteka e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë ndodhet në godinën qendrore të Universitetit (Rektorati), nga mbrapa, duke ngjitur shkallët, në kati
Lexo më shumë

Drejtoria e IT-së

Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë publikon afatet e regjistrimeve, rregullat dhe udhëzimet përkatëse se si do të zhvillohen regjistrimet onli
Lexo më shumë

Sekretaria pranë Rektorit

Sekretaria pranë Rektorit koordinon punën në zyrën e rektorit në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për takimet, udhëtimet zyrtare etj. Inform
Lexo më shumë

Zyra e Arkivave

Kemi protokolluar dhe arkivuar çdo dokument që hyn dhe del në këtë zyrë. Kemi bashkëpunuar me Zyrë e IT-së për programin e Arkivës Elektronike e cila
Lexo më shumë

Zyra e Publikimeve

Zyra e publikimeve është përgjegjëse për prodhimin e botimeve të universitetit, duke përfshirë prospektet universitare dhe pasuniversitare. Kjo zyrё k
Lexo më shumë

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe projekteve ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të UV me Universitetet e huaja. Kjo zyrë synon fo
Lexo më shumë

Zyra Akademike

Zyra Akademike koordinon gjithë veprimtarinë akademike të Universitetit. Detyrat specifike të saj jane: 1.Krijon dhe monitoron gjithë komisionet e pr
Lexo më shumë

Zyra e Marrëdhënieve me Studentët dhe Statistikës

Zyra e Marrëdhënieve me Studentët dhe Statistikës është krijuar për të lehtësuar komunikimin e studentëve me administratën e Universitetit dhe persone
Lexo më shumë

Zyra e Regjistrimit

Zyra e Regjistrimit është përgjegjëse për mbledhjen, ruajtjen, përditësimin dhe arkivimin e të dhënave personale të studentëve. Në Zyrën e Regjistrimi
Lexo më shumë

Zyra e Marketingut

Zyra e marketingut është burimi kryesor për informacionin e plotë dhe të shpejtë rreth Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Ajo ofron programe marketi
Lexo më shumë

Zyra e Marrëdhënies me Publikun

Zyra e Marrëdhënies me Publikun është përgjegjëse për organizimin e aktiviteteve dhe eventeve të Universitetit”Ismail Qemali”. Në përmbushje të këtij
Lexo më shumë

Zyra e Shërbimeve

Zyra e Shërbimeve kujdeset për blerjet e vogla dhe mbarëvajtjen e funksionimit të ambjenteve të Universitetit. Në bashkëpunim me strukturat përkatëse
Lexo më shumë

Zyra LifeLong Learning

Lifelong Learning Office Zyra mbështet dhe zhvillon misionin e tretë të universitetit duke përfshirë identifikimin dhe analizën e nevojave për edukimi
Lexo më shumë

Zyra e Financës

Dega e Financës dhe Buxhetit nën drejtimin e Kancelarit të Universitetit të Vlorës ndjek zbatimin e gjithë procedurave financiare të ndarjes dhe
Lexo më shumë

Zyra Juridike

Zyra Juridike mbulon të gjithë problematikën që lidhet me çështje të natyrës juridike në Universitetin “Ismail Qemali ” Vlorë. Detyrat kryesore:
Lexo më shumë

Zyra për Studimet e Ciklit II dhe te III të Studimeve

Zyra për studimet e ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve ka për qëllim koordinimin e punës për mbarëvajtjen e procesit të mësimit, zbatimin me rig
Lexo më shumë

Zyra e Këshillimit të Karrierës

Zyra e Këshillimit të Karrierës ,Transparencë Administrative dhe Alumni ndjek dhe mbështet studentët për t’i mbajtur ata të informuar në lidhje me ven
Lexo më shumë

Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore

Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore bashkëvepron me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si dhe realizon shkëmbime
Lexo më shumë

Zyra e Burimeve Njerëzore

Emri i Zyrës: Zyra e Burimeve Njerëzore Funksioni i Zyrës: Në lidhje të ngushtë me specialistët e personelit nëpër fakultete, ka këto detyra kryesore:
Lexo më shumë

Kancelaria

Kancelari i Institucionit të Arsimit të Lartë, është autoritet në përbërje të Rektoratit për përmbushjen e funksioneve të tij. Kjo zyrë drejton, kontr
Lexo më shumë

QKSH

Qëndra Kërkimore Shkencore:  Studime mjedisore. Ngritja e Qëndrës Kërkimore Shkencore për studimet mjedisore, me vendim te senatit akademike te Univer
Lexo më shumë