Administrata

Zyrat

Drejtoria e Projekteve, Marrёdhёnieve me Jashtё dhe Sigurimit tё Brendshёm tё Cilёsisё

Krijon mundësi për rritjen e transparencës së Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë në funksion të krijimit dhe ofrimit të mundësive për qasje të qyteta
Lexo më shumë

Njёsia e Auditimit tё Brendshёm

Zyrtarët e SC-së vizitojne rregullisht çdo fakultetet dhe çdo departament dhe ftohen nga ta që të ofrojnë ekspertizë në zhvillimin e proceseve të sigu
Lexo më shumë

Drejtoria e Prokurimeve dhe Shërbimeve

Zyra e Drejtorisë së Komunikimit është pjesë e Universitetit të Vlorës dhe funksionon që prej shtatorit te vitit 2012.Objektivi i hapjes së kësaj zyre
Lexo më shumë

Sektori i Shërbimeve të Librit (Shtypshkronjë dhe E/book)

Biblioteka e Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë ndodhet në godinën qendrore të Universitetit (Rektorati), nga mbrapa, duke ngjitur shkallët, në kati
Lexo më shumë

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave

Drejtoria e Informacionit dhe Teknologjisë publikon afatet e regjistrimeve, rregullat dhe udhëzimet përkatëse se si do të zhvillohen regjistrimet onli
Lexo më shumë

Sekretaria Pranë Rektorit

Sekretaria pranë Rektorit koordinon punën në zyrën e rektorit në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për takimet, udhëtimet zyrtare etj. Inform
Lexo më shumë

Sektori i Administrimit tё Burimeve Njerёzore dhe Dokumentit Zyrtar

Kemi protokolluar dhe arkivuar çdo dokument që hyn dhe del në këtë zyrë. Kemi bashkëpunuar me Zyrë e IT-së për programin e Arkivës Elektronike e cila
Lexo më shumë

Sektori i Komunikimit dhe Publikimeve

Zyra e publikimeve është përgjegjëse për prodhimin e botimeve të universitetit, duke përfshirë prospektet universitare dhe pasuniversitare. Kjo zyrё k
Lexo më shumë

Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë

Zyra e Marrëdhënieve me Jashtë dhe projekteve ka si objektiv implementimin e politikës bashkëpunuese të UV me Universitetet e huaja. Kjo zyrë synon fo
Lexo më shumë

Sektori i Karrierës Akademike

Zyra Akademike koordinon gjithë veprimtarinë akademike të Universitetit. Detyrat specifike të saj jane: 1.Krijon dhe monitoron gjithë komisionet e pr
Lexo më shumë

Njёsia (Sektor) e Sigurimit tё Brendshёm tё Cilёsisё

Zyra e Marrëdhënieve me Studentët dhe Statistikës është krijuar për të lehtësuar komunikimin e studentëve me administratën e Universitetit dhe persone
Lexo më shumë

Zyra e Marrëdhënies me Publikun

Zyra e Marrëdhënies me Publikun është përgjegjëse për organizimin e aktiviteteve dhe eventeve të Universitetit”Ismail Qemali”. Në përmbushje të këtij
Lexo më shumë

Sektori i Shërbimeve

Zyra e Shërbimeve kujdeset për blerjet e vogla dhe mbarëvajtjen e funksionimit të ambjenteve të Universitetit. Në bashkëpunim me strukturat përkatëse
Lexo më shumë

Zyra LifeLong Learning

Lifelong Learning Office Zyra mbështet dhe zhvillon misionin e tretë të universitetit duke përfshirë identifikimin dhe analizën e nevojave për edukimi
Lexo më shumë

Sektori i Standarteve dhe Kurrikulave

Sektori i standarteve dhe kurrikulave Përshkrimi   Specialist: Ermira Sharra, Ina Binaj Email: ermira.sharra@univlora.edu.al Email: ina.binaj@uni
Lexo më shumë

Drejtoria e Financave dhe Realizimit të Buxhetit

Dega e Financës dhe Buxhetit nën drejtimin e Kancelarit të Universitetit të Vlorës ndjek zbatimin e gjithë procedurave financiare të ndarjes dhe
Lexo më shumë

Drejtoria Juridike, Personelit dhe Dokumentacionit

Zyra Juridike mbulon të gjithë problematikën që lidhet me çështje të natyrës juridike në Universitetin “Ismail Qemali ” Vlorë. Detyrat kryesore:
Lexo më shumë

Zyra për Studimet e Ciklit II dhe te III të Studimeve

Zyra për studimet e ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve ka për qëllim koordinimin e punës për mbarëvajtjen e procesit të mësimit, zbatimin me rig
Lexo më shumë

Sektori i Kёshillimit tё Studentёve dhe ALUMNI

Zyra e Këshillimit të Karrierës ,Transparencë Administrative dhe Alumni ndjek dhe mbështet studentët për t’i mbajtur ata të informuar në lidhje me ven
Lexo më shumë

Sektori i Kërkimit Shkencor

Zyra e Projekteve, Investimeve dhe Aktiviteteve Shkencore bashkëvepron me institucione të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, si dhe realizon shkëmbime
Lexo më shumë

Administrator

Kancelari i Institucionit të Arsimit të Lartë, është autoritet në përbërje të Rektoratit për përmbushjen e funksioneve të tij. Kjo zyrë drejton, kontr
Lexo më shumë

QKSH

Qëndra Kërkimore Shkencore:  Studime mjedisore. Ngritja e Qëndrës Kërkimore Shkencore për studimet mjedisore, me vendim te senatit akademike te Univer
Lexo më shumë